ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİNİN 2012-Cİ İL ÜÇÜN BÜDCƏSİ

(LAYİHƏ)Şəki Bələdiyyəsi üzrə 2012-ci ilin büdcə lyihəsi ərzinin ssil-iqtisdi inkişfı ilə prqnzlr, qüvvədə ln vrgi dərəcələri əssınd mövcud mliyyə mənbələri üzrə rsurslr, yəni fiziki şəslərin vrgiyə cəlb dilməli həyətynı trpq shələrinin fiziki həcmi, qydiyytd ln dşınmz əmlk və nlrın vrgiyə cəlb lunmlı dəyəri, bələdiyyə mülkiyyətində ln trpqlrd, bin və digər byktlərdə yrləşdirilən küçə rklmlrın ödənilən hqqın dəyəri, bələdiyyə mülkiyyətində ln trpqlrın icrə hqqının dəyəri, kurrt rüsumu, mhmnn və vtmbil dyncqlrındn dil ln rüsumun dəyəri, Heydər Əliyv dın prkdn gələn gəlirlərin dəyəri, trpq stışındn dil ln gəlirin dəyəri və sir mənbələr əssınd hzırlnmışdır.

 

            "Bələdiyyələrin mliyyəsinin əsslrı hqqınd" zərbycn Rspubliksı Qnununun 10-cu mddəsinə əssən növbəti büdcə ili üçün yrli büdcə hqqınd qərr lyihəsi müvfiq sənədlərlə birlikdə cri ilin nybr yının 25-dən gc lmyrq bələdiyyə iclsının müzkirəsinə və təsdiqinə təqdim dilir. Yrli büdcənin lyihəsi bələdiyyə iclsın təqdim dildiyi tridən 10 gün ərzində yrli əhlinin nunl tnış lmsı məqsədilə mətbutd dərc dilir, növbəti büdcə ili üzrə yrli büdcənin lyihəsi bələdiyyə iclsının cri ilin dkbr yının 20-dən gc lmyrq təsdiq dilir.

 

            Şəki Bələdiyyəsinin növbəti büdcə ili üçün yrli büdcə lyihəsi "Büdcə sistmi hqqınd", "Bələdiyyələrin mliyyəsinin əsslrı hqqınd", "Yrli (bələdiyyə) vrgilər və ödənişlər hqqınd" zərbycn Rspubliksının qnunlrın, həmçinin zərbycn Rspubliksı Nzirlər Kbintinin 2004-cü il 6 ktybr  trili 149 nömrəli qərrın uyğun lrq hzırlnmışdır.

 

Gəlirlər  üzrə:

 

            Şəki Bələdiyyəsinin 2012-ci il büdcəsi 400000 (dörd yüz min) mnt prqnzlşdırılmışdır.

 

            Gəlirlərin 30000 mntı (/ç* 7,5%) fiziki şəslərdən trpq vrgisinin, 13200 mntı (/ç 2,6%) fiziki şəslərdən əmlk vrgisinin, 5300 mntı (/ç 1,3%) yrli əhəmiyyətli tikinti mtrillrı üzrə mədən vrgisinin, 5000 mntı (/ç 1,3%) bələdiyyə mülkiyyətində ln trpqlrd, bin və digər byktlərdə yrləşdirilən küçə rklmın görə rüsumdn, 15000 mntı (/ç 3,8%) trpqlrın icrə hqqındn, 2000 mntı (/ç 0,5%) kurrt, mhmnn və vtmbil dyncğı rüsumlrındn, 10000 mntı (/ç 2,5%)  Heydər Əliyv dına prkdn dil ln gəlirlərdən, 2000 mntı (/ç 0,5%) əss vəsitlərin özəlləşdirlməsindən dil lmlrdn, 295000 mntı (/ç 73,8%) trpq stışındn dil lmlrdn, 10500 mntı (/ç 3,2%) sir dillmlrdn, 12000 mntı (/ç 3,0%) dtsiydn dillmnın pyın düşür.

 

            Fiziki şəslərdən trpq və əmlk vrgiləri dillmlrı zərbycn Rspub-liksının Vrgi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilmiş vrgi dərəcələrinə uyğun lrq h-sblnmışdır.

 

ərclər üzrə:

 

            Şəki Bələdiyyəsi üzrə 2012-ci il üzrə büdcə ərcləri 400000 mnt prqnzlşdırıl-mışdır. Şttd ln 17 nəfər işçinin əmək hqqı fndu 74700 mnt (/ç 18,7%), şttdn kənr işçilərin əmək hqqı fndu 42180 mnt (/ç 10,5%), əməyin ödənilməsi ilə bğlı sir pul ödənişləri 5000 mnt (/ç 1,3%) təşkil dir ki, cəmi əmək hqqı fndu 121880 mnt (/ç 30,4%) nəzərdə tutulmuşdur.

 

            Nəzərdə tutulmuş əmək hqqı fndun uyğun lrq Dövlət Ssil Müdfiə Fndun 22-25% hsbı ilə 228230 mnt (/ç 7,0%) ssil sığrt hqqı hsblnmışdır. Mövcud qnunçuluğ uyğun lrq müvəqqəti əmək qbiliyyətini itirməyə görə 2 həftəlik (14 günlük) müvinət müəssisə tərəfindən ödənildiyindən əstəlik vərəqələrinə və sir ödənişlərə görə 2000 mnt (0,5%) vəsit nəzərdə tutul-muşdur.

 

           Yrli bələdiyyə rqnlrı prtının slnılmsın şğıdkı ərclər nəzərdə tutulmuşdur:

 

            - Dəftərn ləvzimtı, cri təsərrüft məqsədləri üçün ml və mtrillrın lınmsın 8000 mnt (/ç 2,0%); 

            - zmiyyə idməti, səfərlər və işçilərə knpnssiy ödıənişinə 10000 mnt (/ç 2,5%);

            - Yncq və sürtgü mtrillrı lınmsın 4000 mnt (/ç 1,0%);

            - Sir nəqliyyt idmətləri hqqının ödənilməsinə 2000 mnt (0,5%);

            - Rbitə idmətləri hqqının ödənilməsinə 4000 mnt (/ç 1,0%);

            - lktrik nri hqqının ödənilməsinə 15000 m-nt (/ç  3,8%);

            - Su knlizsiy hqqının ödənilməsinə 700 mnt (/ç 0,2%);

            - Sir kmmunl idmətlərin hqqının ödənilmə-sinə 1000 mnt (/ç 0,3%);

            - İnvntr - vdnlığın lınmsı və təmiri ərclərinin ödənilməsinə 2000 m-nt (/ç 0,5%);

            - Binnın cri təmir ərclərinin ödənilməsinə 1000 mnt (/ç  0,2%);

            - Əss vəsitlərin lınmsın 3000 mnt (/ç 0,8%);

            - Sir cri ərclərinə 2000 mnt (/ç  0,5%);

 

            1.  Təhsil ərclərinə 1000 mnt (/ç  0,3%);

            2.  Səhiyyə ərclərinə 1000 mnt (/ç  0,3%);

            3.  Ssil müdfiə və ssil təmint ərclərinə 2000 mnt  (/ç  0,5%);

            4.  Mədəniyyət, incəsənət, kütləvi infrmsiy, bədən tərbiyəsi və din shəsində fəliyyətin tənzimlənməsi ərclərinə 20000 m-nt (/ç  5,0%);

            5. Mənzil kmmunl təsərrüftı, mülki müdfiə, bdlıq işləri, yl tikintisi və təmiri ərclərinə 169990 mnt (/ç  42,5%);

            6. Kənd təsərrüftı, mşə təsərrüftı ərclərinə 200 mnt (/ç  0,05%);

            7. Əss bölmələrə id dilməyən ərclərə 1000 mnt (/ç 0,3%); sərf diləcəkdir.

 

* (.ç. - büdcədə üsusi çəkisi;

Məbləğ - mntl)

 

 

ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ

  
09 2011         
Email


email
email @
email !
,

Welcome to Sheki!

free counters