Şəki Bələdiyyəsinin 2007-ci il üçün hesabatı

ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ qəzeti, No 01 (43), Fevral 2008-ci il«Şəki Bələdiyyəsinin 2007-ci ildəki fəliyyətinə dir hsbtı və 2008-ci ildə qrşıd durn vəzifələr brədə» bələdiyyənin sədri Gülnz Slmvnın hsbt məruzəsi.

Hörmətli yığıncq iştirkçılrı!

Ilk öncə nu qyd tmək istəyirəm ki, 2007-ci il zərbycn üçün hərtərəfli inkişf və tərəqqi ili ldu.
Przidntimiz Ilhm Əliyvin həyt kçirdiyi məqsədyönlü islhtlr nəticəsində zərbycn inkişf göstəricilərinə görə düny ölkələri sırsınd özünəməsus nüfuz shibi lub.
Bu inkişf rginlrd, ləcə də Şəkidə də özünü çıq-ydın göstərir.
Şəki də özünün yüksəliş dövrünü yşyır.
Icr bşçımız Nzim Ibrhimvun rəhbərliyi və təşkiltçılığı nəticəsində Przidntimizin qrşıy qyduğu vəzifələrin həlli istiqmətində knkrt ddımlr tılmış, gniş miqyslı işlər görülməkdədir.
Blə ki, 2007-ci ildə ümumi məhsul burılışı 144 milyn 23 min 200 mnt lmuşdur ki, bu d əvvəlki illə müqyisədə 40,8% çdur.
2007-ci ildə Şəkidə 1358 yni iş yri çılmışdır ki, bunun d 292 iş yri və y 21,5 %-i yni yrdılmış müəssisə və təşkiltlrın, 463 iş yri və y 34,1%-i mövcud müəssisə və təşkiltlrın, 603 iş yri və y 44,4% isə fiziki şəslərin pyın düşür.
01 ktybr 2003-cü il tridən 01 ynvr 2008-ci il triədək rynd 5679 yni iş yri çılmışdır ki, bunun d 5221 dimi iş yridir.
Bəli, Dğm şəhərimizin ssil-iqtisdi cəhətdən dh d inkişfı üçün şəhər rəhbərliyi tərəfindən möhtəşəm lyihələr həyt kçirilməkdədir.

Hörmətli yığıncq iştirkçılrı!

Ümummilli lidrimiz Hydər Əliyvin siysi kursunun bcrıqlı vrisi, nu məhrətlə inkişf tdirən möhtərəm Przidntimiz Ilhm Əliyvin rəhbərliyi ltınd ölkəmizdə yrdıln ictimi-siysi sbitlik, dmkrtik şərit, bələdiyyələrin dh çvik idrətmə qurumun çvrilməsi üçün Przidntimizin imzldığı sənədlər, bələdiyyələrin inkişfın göstərdiyi qyğı və diqqət bələdiyyələrin işgüzrlığını, məsuliyyətini dh d rtırır, bələdiyyələr gündən-günə inkişf dir, möhkəmlənir, yrli məsələlərin həllində dh inml iştirk dir, əhlinin bu prsslərə cəlb dilməsində fəllıq göstərirlər.
Przidntimizin qrşıy qyduğu vəzifələrin məsuliyyətini dərk dərək yrli özünüidrətmə qurumu lrq Şəki Bələdiyyəsi də nlrın həlli istiqmətində fəllıq göstərməyə çlışrq şəhər icr hkimiyyəti ilə birlikdə müəyyən işlər görmüşdür.
Təsdüfi dyildir ki, 2007-ci i iyunun 27-də yınd ölkəmizin pyttınd kçirilən zərbycnın ssil-iqtisdi inkişfınd bələdiyyələrin iştirkın dir ümumrspublik tplntısındkı çıışınd zərbycn Rspubliksı Przidnti Icr prtının rəhbəri cənb Rmiz Mhdiyv dmişdir: «Milli sssisiylrın, yrı-yrı bələdiyyələrin bugünkü təqdimtı d göstərdi ki, yrli özünüidrətmə rqnlrınd yli müsbət təcrübə tplnmış, təşəbbüskrılıq, yrdıcılıq, işgüzrlıq mylləri rtmışdır. Bu gün qzndıqlrı qiymətli təcrübələrinə görə bələdiyyələrin bəzilərinin dlrını d çəkə bilərik. Bunlr Əli Byrmlı, Şəki bələdiyyələri və digər bələdiyyələrdir».
Bu həm Şəki Bələdiyyəsinin fəliyyətinə vrilən yüksək qiymətdir, həm də qrşıy qyuln məsələlərin həlli istiqmətində dh böyük məsuliyyətlə, dh d böyük əzmlə çlışmğ sövq dən bir çğrışdır.
Il ərzində bələdiyyənin 14 iclsı kçirilmiş, 108 məsələ müzkirə dilmişdir.
Iclslrd ktul məsələlərin müzkirəsinə diqqət ytirilmiş, şğıd qyd dilən prblmlər əhtə lunmuşdur:
- Şəki Bələdiyyəsinin 2006-cı ildəki fəliyyəti hqqınd, şəhərdə fərdi yşyış vləri, shibkrlıq fəliyyətini həyt kçirmək məqsədilə zəruri tikintilərin inşsı və digər tikintilər üçün trpq shələrinin yrılmsı və tikintilərin rəsmiləşdirilməsi hqqınd, şəhərin yz-yy mövsümünə hzırlığı ilə əlqədr Şəki Bələdiyyəsinin tədbirləri hqqınd, mhmnn, tl və turizm şirkətlərində göstərilən idmətlərə və rklm idmətlərinə görə ödəmələrin vəziyyəti hqqınd, Şəki Bələdiyyəsinin 2007-ci ilin birinci yrısınd və ilin 9 yındkı fəliyyətinin nəticələri, büdcə gəlirlərinin və ərclərinin icrsının yrinə ytirilməsi vəziyyəti hqqınd, şəhər əhlisinə göstərilən nəqliyyt idmətinin vəziyyəti hqqınd, Şəki «Şəhərdə piydlr üçün nəzərdə tutulmuş səkilərin qydy slınmsı hqqınd» Şəki Bələdiyyəsi sədrinin 06 prl 2005-ci il trili 19 sylı sərəncmının icr vəziyyəti hqqınd, byrm tədbirləri, şəhər həytınd üsusi əhəmiyyət kəsb dən digər məsələlər.
Şəhər bələdiyyəsi rəhbərliyinin ynınd kçirilmiş iclslrd bələdiyyə qərrlrının icrsının gdiştı, yrli büdcənin icrsı və inkişfı, prt dili və digər məsələlər müzkirə dilmişdir.

Yrli ssil müdfiə və yrli ssil inkişf prqrmının icrsı

bdlıq, tikinti, şəhər infrstrukturunun təkmilləşdirilməsi və kli durumun yşılşdırılmsı üzrə

T.Vhbv, D.Bünytzdə, Q.Qryv, M.Şəkinski, Sülh küçəsinin 750 kv.mtr hissəsi, Ə.Cəbryılv, N.Nərimnv küçəsinin 114 sylı sçki dirəsinə gdən hissəsi, M.Cəbryılv küçəsi ilə Sülh küçəsinin birləşdirən döngə, M.Ə.Rəsulzdə prspkti 193 sylı binnın həyətinə, 11 və 1 sylı məktəbin həyəti sfltlşdırılmışdır. D.Bünydzdə, M.Əliyv, M.Şəkinski, Nkm küçələrində, S.Rəhmn küçəsində plysiy Məhkəməsinin qrşısınd n çirkb sulrın yığılmsındn ötrü r tikilmişdir. Həmçinin 79-cu kvrtl şəhərin yurı ərzilərindən n yğış və çirkb sulrın yığılmsındn ötrü 700 mtr uzunluğund btn nvdn su rı tikilmişdir. Çələbin küçəsində çirkb sulrın yığılmsındn ötrü 150 m uzunluğund sbst-smnt brulrdn knlizsiy ətti çəkilmişdir.
Tclıq suyunun bərpsın, Nöyülbulğı məhəlləsinin, F.undv prspkti və Ə.Cəfərv küçələrinin su təmintının yşılşdırılmsın köməklik göstərilmişdir.
M.Ə.Rəsulzdə prspkti 158 sylı binnın skinlərinin mürciəti əssınd binnın həyətindəki quyunun üzərinə dəmir btn örtük tökülmüşdür. Ddu məhəllə skinlərinin mürciətlərinə əssən R.Əfəndiyv küçəsində sbst-smnt brulrın lınıb qurşdırılmsın köməklik göstərilmişdir.
Ümummilli lidrimiz Hydər Əliyv dın prkd əkilmək üçün 100 (bir yüz) ədəd cökə ğcı və 50 (əlli) ədəd dkrtiv gül lınıb əkilmişdir. Şəhərin mərkəzi küçələri və mqistrl yllrın kənrınd ln ğclrın gövdələri ğrdılmışdır. 10 ədəd kiçik həcmli zibil qutulrı lınrq mərkəzi küçələrdə vtbus dyncqlrın qyulmuşdur. Hydər Əliyv dın prkın ərzisi 2 hktrdək gnişləndirilmiş, hzırd həmin ərzidə tikinti və bdlıq işləri dvm tdirilir. Prkd qurşdırılmsı üçün lizinq ylu ilə trksin vdnlıqlrı kmplkti, şəhərdə qurşdırılmsı üçün isə 8 ədəd fəvvrəli hvuz, 809 ədəd işıqlndırm dyqlrı lınmsı üçün müqvilə bğlnmışdır.
Hydər Əliyv dın prkı fsiləsiz lrq nri ilə təmin tməkdən ötrü gnrtr və stbiliztr lınmışdır.
Şəki rginl Ədliyyə şöbəsinə, Şəki Rginl Miqrsiy idrəsinə inzibti bin, «Knl-S» Tlviziy şirkətinə fis binsı, Qz Nəzrəti idrəsi üçün idrə binsı, 4 ədəd trnsfrmtr yrımstnsiysı üçün trpq shəsi yrılmışdır.
Ümumilikdə 2007-ci ildə 639 iləyə fərdi yşyış vi tikintisi üçün 37,7 h, shibkrlıq fəliyyəti ilə məşğul lmq üçün 58 hüquqi və fiziki şəsə 16,5 h, bğ vi tikintisi üçün 19 iləyə 1,92 h, 4 nəfərə qr tikintisi üçün trpq shəsi yrılmışdır. cümlədən 2 şəhid iləsinə, 1 Qrbğ əlilinə, 1 Böyük Vətən Mühribəsi vtrnın, 1 vi pln düşmüş imknsız iləyə fərdi yşyış vi tikintisi üçün güzəştli şərtlərlə trpq shəsi yrılmışdır.
Bələdiyyənin pspktiv inkişfı üçün nəzərdə tutulmuş trpqlrdn səmərəli istifdə dilməsi üçün həmin trpqlr qısmüddətli icrəyə vrilmişdir. 310 hktr trpq shəsi bir illik müqvilə əssınd vətəndşlrın icrəsinə vrilmişdir. Icrədrlr tərəfindən 8264 mnt vəsit bələdiyyənin büdcəsinə ödənilmişdir.
Həmçinin Şəki Bələdiyyəsi 2007-ci ildə şəhərin işıqlndırılmsınd istifdə üçün 1 ədəd P-18 mrklı vtqldırıcı mşın lmışdır.

Bələdiyyə büdcəsi üzrə

Şəki Bələdiyyəsi üzrə 2007-ci ildə büdcənin gəlir və ərclər mddəsinin yrinə ytirilməsinin icrsının təhlili göstərir ki, büdcənin inkişfı üçün görülən tədbirlər öz müsbət nəticəsini vrməkdədir.
Blə ki, 2007-ci il üzrə fiziki şəslərdən trpq vrgisinə cəlb lunnlrın syı 13770 nəfərdir ki, nlrdn 14 nəfəri güzəştli, 9415 nəfəri mütəmdi vrgi brclrını ödəyənlər, 4355 nəfəri isə vrgidən yyınnlrdır.
Müddət ərzində fiziki şəslərdən trpq vrgisinin yığılmsı 24200 mnt nəzərdə tutulduğu hld fktiki lrq 24896 mnt yığılmql prqnz göstəricilərinə 102,9% əməl dilmişdir ki, bu d kçən ilin müvfiq dövrü ilə müqyisədə 6644 mnt çdur.
Şəki Bələdiyyəsi üzrə 2007-ci il ərzində əmlk vrgisinə cəlb lunnlrın syı 5726 nəfər, cümlədən 120 nəfəri güzəştli, 2350 nəfəri mütəmdi vrgi ödəyənlər, 3376 nəfəri isə vrgidən qismən yyınnlrdır.
prıln təhlillər nu göstərir ki, bu shədə irəliləyiş hiss lunmqddır. Blə ki, 13200 mnt qrşı fktiki prqnz tpşırıqlrın 8546 mnt, yəni 64,7 % (4654 mnt z) əməl lunmuşdur ki, bu d əvvəlki illə müqyisədə 3323 mnt çdur.
Bundn bşq Şəki Bələdiyyəsi tərəfindən mədən vrgisinin, rklm, mhmnn və vtdyncq rüsumunun yığılmsı shəsində də irəliləyiş vrdır. Blə ki, vtdyncq rüsumu 600 mnt qrşı fktiki 870 mnt, yəni 145 mnt rtıq lmql, mhmnn rüsumu 600 mnt qrşı 1232 mnt, yəni 2,1 dəfə, 632 mnt ç yrinə ytirilmişdir.
Trpq icrəsindən 11094 mnt, digər dil lmlr isə 22500 mnt təşkil tmişdir.
Ümumiyyətlə 2007-ci ildə büdcənin gəlirləri 467672 mnt prqnzlşdırıldığı hld, fktiki lrq büdcə gəlirləri 1165311 mnt lmql 2,5 dəfə rtıqlmsı ilə yrinə ytirilmişdir.

Ssil təmint shəsi üzrə

Il ərzində 587 nəfərə 25185 mnt məbləğində mddi yrdım göstərilmişdir.
Fərdi yşyış vi ynmış 5 nəfər şəhər skininə vinin bərpsın köməklik məqsədilə 1200 mnt, inzibti binsı ynmış Turn bələdiyyəsinə mddi köməklik göstərilmişdir.
Həmçinin zərbycn Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin Şəki Rynlr rsı Təşkiltın, zərbycn Rspubliksı Qrbğ Mühribəsi Əlilləri, Vtrnlrı və Şəhid ilələri Ictimi Birliyinin Şəki ryn təşkiltın, Tlssmiyylı əstələrin «Şəf» müəssisəsinə, Hmfiliylı əstələrin Şəki rginl şöbəsinə, Şəki Əlillərə Qyğı ictimi birliyinə, zərbycn Yzıçılr Birliyinin Şəki şöbəsinə, Şəki şəhər Mühribə və Əmək Vtrnlrı Şursın, zərbycn Rəssmlr Birliyinin Şəki şöbəsinə, Şəki şəhər Gənclər və Idmn idrəsinə, 113, 115 sylı Şəki Dirə Sçki Kmissiylrın və s. mütəlif tədbirlərin kçirilməsinə kömək göstərilmişdir.

Təhsil shəsi üzrə

2007-ci ildə 9 sylı bynəlmiləl rt məktəbə pəncərə şüşələrinin lınmsın, 20 sylı rt məktəbə təmir işlərinin prılmsın köməklik göstərilmişdir. Hər il li məktəblərə qəbul imthnlrınd yüksək bl tplmış rt məktəb məzunlrı ilə görüş kçirilir və nlr bələdiyyə tərəfindən mükftlndırılır.

Səhiyyə shəsi üzrə

Əlillər, tlsmiylı əstələr, hmfiliylı əstələr, üsusilə bu shədə fəliyyət göstərən qyri-hökumət təşkiltlrı il byu bələdiyyənin diqqət mərkəzində lmuşdur.

Idmn shəsi üzrə

Şəki Bələdiyyəsi idmnın və bədən tərbiyəsinin inkişfın öz diqqət və qyğısını göstərmiş, bu shədə görülən işlərə həmişə yrdımçı lmuşdur.
Blə ki, bələdiyyə bir sır idmn yrışlrının təşkiltçılrındn biri lmuş, yrı-yrı idmn bölmələrinin, idmnçılrın Bynəllq, Rspublik səviyyəli yrışlrd, sminrlrd iştirkın köməklik göstərmişdir.
Hər il Nvruz byrmı ərəfəsində Şəki Bələdiyyəsinin mükftı uğrund şhmt üzrə ənənəvi şəhər birinciliyi kçirilir, qliblər bələdiyyənin Fəri Fərmnı və qiymətli hədiyyələri ilə mükftlndırılır.
zərbycn Cin-Citsf Milli Fdrsiysının Şəki şəhər nümyəndəliyinə, Şəki Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik Tniki Idmn Cəmiyyətinin tıçılıq Idmn bölməsinə, zərbycn Rspubliksı Qyu-Ryu Krt-D və Kbud Növləri Fdrsiysının Şəki-Blkən Rginl şöbəsinə mütəlif yrışlrın kçirilməsinə köməklik göstərilmişdir.
Yrışlrd yüksək nəticələr əldə tmiş idmnçılr bələdiyyənin üsusi mükftlrı təqdim dilmişdir.
5 mrt Bədən Tərbiyəsi və Idmn günü münsibətilə idmn fəllrının mükftlndırılmsı, 2007-ci il «Gənclər ili»nin kçirilməsi məqsədilə şəhər gənclər və idmn idrəsinə köməklik göstərilmişdir.

Nəqliyyt shəsi üzrə

Əhliyə göstərilən nəqliyyt idmətinin yşılşdırılmsı, şəhərdili sərnişin dşımsının təkmilləşdirilməsi üçün rdıcıl lrq tədbirlər həyt kçirilmişdir. Şəhərdə fəliyyət göstərən mrşrutlrın və vtmşınlrın syı rtırılmışdır. Yni 24 sylı mrşrut çılmışdır ki, bu d şəhərin «Qurcn» məhəlləsində yşyn skinlərin rzılığı ilə qrşılnmışdır. Şəhərdə yni slınmış, sfltlşdırılmış küçələrdə dyncqlr qyulmuşdur.
Hzırd Şəki şəhəri üzrə 18 mrşrutd 84 shibkr sərnişindşım fəliyyəti göstərir. 2007-ci ildə Nəqliyyt idmətindən 13000 mnt vəsit dil lmuşdur.

Vətəndşlrın qəbulu, nlrın ərizə və mürciətlərinə bılmsı hqqınd

2007-ci il ərzində Şəki Bələdiyyəsinə 2186 ərizə və idrə, müəssisə təşkiltlrdn 546 məktub dil lmuşdur.
Dil ln ərizələrin 514-ü mddi yrdım, 1206-sı fərdi mənzil, 159-u mğz, s, qr, mütəlif ticrət bykti tikintisinə, 79-u trpq shəsinin rəsmiləşdirilməsinə, 99-u trpq shəsinin vətəndşın mülkiyyətinə stılmsın, 129-u sir məsələlərə id lmuşdur.
Il ərzində 36 kllktiv ərizə dil lmuşdur.
Vətəndşlrdn dil ln 56 ərizənin, idrə və müəssisələrdən dil ln 26 məktubun icrsı nəzrətə götürülmüşdür. Icrsı əssən təmin dilmişdir.
2007-ci ildə Bələdiyyə rəhbərliyi tərəfindən 1465 nəfər vətəndş qəbul dilmişdir. Qldırıln məsələlərin yrıdn çunun həllinə müvfiq köməklik göstərilmişdir.

Şəki Bələdiyyəsinin qyri-hökumət təşkiltlrı ilə əməkdşlığı

«Təbiəti qruyq», «Şəhərimizi yşıllığ bürüyək», dvizləri ltınd Şəki Bələdiyyəsinin kçirdiyi təbliğt ksiysının dvmı lrq Şəki «IRS» qyri hökumət təşkiltlrı klisiysının həyt kçirdiyi «Təmizlik üçbucğı», «Təmiz küçə», «Çiçəklənən səhər», «Sğlm həyt», lyihəsi dəstəklənmiş, lyihənin icrçılrı ilə əməkdşlıq hqqınd müqvilə imzlnmışdır. Hzırd lyihə uğurl dvm tdirilir.
Tlssmiyylı əstələrin «Şəf» müəssisəsinin, Şəki Əlillərə Qyğı Ictimi Birliyinin, Hmfiliylı əstələrin sssisiysının Şəki Rginl Şöbəsinin, Şəki Mühribə və Əmək Vtrnlrı Şursının, zərbycn Qrbğ Mühribəsi Əlilləri, Vtrnlrı və Şəhid ilələri Cəmiyyətinin Şəki şöbəsinin rəhbərləri ilə görüşlər kçirilmiş, əməkdşlığın inkişfın dir müzkirələr prılmışdır.
24 prl 2007-ci il tridə Rginl Infrmsiy Mərkəzində Şəki Bələdiyyəsinin fəliyyətinə ictimi bış kçirilmişdir. Şəki Bələdiyyəsinin sədri Gülnz Slmv bşd lmql bir qrup bələdiyyə üzvləri ilə bərbər şəhər ictimiyyətinin fəl nümyəndələrinin tələbə-gənclərin, hblə mətbut nümyəndələrinin də iştirk tdiyi tədbirdə Şəki Bələdiyyəsinin gördüyü işlər hqqınd gniş məlumt dinlənilmiş, əhlini nrht dən prblmlərə tunulmuş, bələdiyyə sədri tərəfindən icls iştirkçılrının sullrı cvblndırılmışdır.

2007-ci ildə Şəki şəhər Bələdiyyəsinin knfrns, sminr, tplntılrd
iştirkı və şəhər əhlisi ilə görüşlər


Şəki Bələdiyyəsinin 30 ynvr 2007-ci il tridə ictimiyyətin nümyəndələrinin iştirkı ilə 2006-cı ilin ykunlrın dir gniş hsbt yığıncğı kçirilmişdir.
Hsbt yığıncğınd Şəki şəhər icr hkimiyyəin bşçısı cənb Nzim Ibrhimv çıış tmiş, öz dəyərli tövsiyyələrini vrmişdir.
Şəki Bələdiyyəsi Ədliyyə Nzirliyinin Bələdiyyələrlə Iş Mərkəzi ilə sı əməkdşlıq tmiş, şəhər, kənd, qəsəbə bələdiyyələrinin işinin yşılşdırılmsın yönəldilən bir sır tədbirlər həyt kçirmişdir.
13 prl 2007-ci il tridə Ədliyyə Nzirliyinin Bələdiyyələrlə Iş Mərkəzi ilə birgə «Vətəndşlrın qəbulu, ərizə və şikyətlərə bılmsı, sənədlərlə iş» mövzusund çminr kçirilmişdir.
27 prl 2007-ci il tridə zərbycn kənd, qəsəbə, şəhər Bələdiyyələri Milli sssisiylrının zn müşvirəsi kçirilmişdir. Müşvirədə Şəki Bələdiyyə sədrləri şursının üzvləri və sədri sçilmişdir.
Şəki Bələdiyyəsinin sədri Gülnz Slmv Şəki Bələdiyyəsi sədrləri şursının sədri sçilmişdir.Bələdiyyə üzvləri Birləşmiş Millətlər Təşkiltının Insn Hüquqlrı üzrə li Kmissrlığının 1 nybr 2007-ci il tridə Şəkidə kçirdiyi təlim-smnrd iştirk tmişlər.
4 My 2007-ci il tridə şəhər icr hkimiyyəti və Iqtisd Univrsitti ilə birlikdə» Ssil–iqtisdi inkişfın sürətləndirilməsində bələdiyyələrin rlu» mövzusund dəyirmi ms kçirilmişdir.
Tədbirdə Şəki şəhər icr hkimiyyətinin bşçısı Nzim Ibrhimvun, əməkdr lm dimi, iqtisd univrsittinin prfssru Həsən Isrfilvun və bşqlrının dəyərli çıışlrı dinlənilmişdir.
30 ktybr 2007-ci il tridə zərbycn şəhər, kənd, qəsəbə bələdiyyələri Milli sssisiylrının təşəbbüsü ilə «zərbycnd Yrli Dmkrtiy Həftəsi»nin kçirilməsi ilə əlqədr tplntı kçirilmişdir.
zərbycnd kçirilən Yrli Dmkrtiy Həftəsində Şəki Bələdiyyəsi də fəl iştirk tmişdir.
Blə ki, tədbirlər plnın əssən «Bələdiyyə pçtu», «Qynr tlfn ətti», «Məlumt lövhəsi» təşkil dilmişdir.
Həmişə lduğu kimi, bu həftə ərzində də «çıq qpı» günləri kçirilmiş, «Bələdiyyələr vətəndş cəmiyyətinin dyğıdır», «Şəffflıq dmkrtiynın əssıdır», «Bələdiyyə – vətəndş yınlığı zmnın tələbidir» və s. dvizlər Şəki Bələdiyyəsinin fəliyyətinin əssını təşkil tmişdir.
Bzr, Tpqrğc, Fətəli, Çələbin, Ddu məhəllələrində, Srıtrpq və Nkm küçələrində əhli ilə görüşlər kçirilmişdir.
Həmin tədbirlərin dvmı lrq 2007-ci il nybr yının 10-d ictimiyyətin nümyəndələrinin iştirkı ilə Şəki Bələdiyyəsində görüş kçirilmişdir.
Həftə ərzində kçirilən tədbirlərdə əss məqsəd bələdiyyə tərəfindən görülən işlərin səmərəliliyini rtırmq, əhlinin öz yrli hkimiyyətləri hqqınd biliklərini möhkəmləndirmək və yrli səviyyədə nlrı prblmlərin həllində dmkrtik iştirk dh ç cəlb tməkdən ibrət lmuşdur.
«zərbycnd yrli dmkrtiy həftəsi»nin ykunu bələdiyyə iclsınd müzkirə dilmiş, qldırıln məsələlərin həlli ilə əlqədr tədbirlər plnı hzırlnmış və icrsın bşlnılmışdır.

Ümumşəhər tədbirləri üzrə

8 Mrt Bynəllq qdınlr gününün, Nvruz byrmının, «Sənətkrlr günü»nün, «Zirvə» lq instrumntl nsmblının 35 illik yubilyinin, Qurbn byrmı, 31 Dkbr Düny zərbycnlılrının Həmrəyliyi günü və Yni il şənliklərinin və s. byrmlrın yüksək səviyyədə qyd dilməsi üçün şəhər icr hkimiyyəti ilə birlikdə tədbirlər həyt kçirilmişdir.

rici əlqələr

Şəki Bələdiyyəsinin üzvləri ydın əlilv və rzu bdulhəmidv 2007-ci ilin mrt yınd Vrşv şəhərində Plş «Yrli Dmkrtiyy Dəstək Fndu»nun və «Uluçy» yriyyə cəmiyyətinin təşkil tdiyi təcrübə mübdiləsində və sntybr yınd bələdiyyə üzvü rzu bdulhəmidv Blqrıstnın Qbrv şəhərində təcrübə mübdiləsində lmuşlr.
19 mrt 2007-ci il tridə Plşnın dnrs Bələdiyyəsinin və lmniynın Myns şəhər bələdiyyəsinin nümyəndə hyəti Şəki Bələdiyyəsində qəbul dilmiş, təcrübə mübdiləsi prılmışdır.
Şəki Bələdiyyəsinin sədri Gülnz nım Slmv zərbycn nümyəndə hyətinin tərkibində vqust yınd Türkiyədə lmuş, Türkiyə idmət-Iş Sndiksının 10-cu qurultyınd iştirk tmişdir. Gülnz Slmv səfər çərçivəsində həmçinin Türkiyənin nkr və Istnbul şəhərlərində kmmunl və idmət shələrinin idrə dilməsi vəziyyəti ilə yındn tnış lmuş, nkrnın Kçiörən Bələdiyyəsində işgüzr görüşlər kçirmişdir.
14 Nybr 2007-ci il tridə lmniynın «MINTIT» Şirkətinin nümyəndələri Şəki Bələdiyyəsində lmuş, məişət tullntılrının idrə dilməsi mövzusund fikir mübdiləsi prılmışdır.

Hörmətli yığıncq iştirkçılrı!

Görülən işlərlə ynşı həllini gözləyən prblmlərimiz də vrdır.
Əminik ki, 2007-ci ili uğurl bş vurn Rspublikmız, ləcə də rynumuz 2008-ci ildə də böyük nliyyətlər əldə dəcəkdir. Bizdən isə tələb lunur ki, Przidntimiz Ilhm Əliyvin Rspublikmızın, ləcə də rynumuzun dh d inkişfı, lqımızın dh yşı yşmsı ilə əlqədr qrşımız qyduğu vəzifələrin yrinə ytirilməsi üçün məsuliyyətimizi və çvikliyimizi rtırrq, bütün imknlrımızı səfərbər dək və vr qüvvəmizlə çlışq.
Bir məsələni də üsusi vurğulmq istərdim.
Bu il Rspublikmızın, lqımızın tlyində üsusi əhəmiyyət kəsb dən - bir kmpniy – Przidnt sçkiləri kçiriləcəkdir.
Əminəm ki, Şəkililər Ümummilli lidrimiz Hydər Əliyvin siysi kursunun təntənəsinə – Ilhm Əliyv siysətinə, Ilhm Əliyv hkimiyyətinə – ölkəmizin dh d tərəqqisinə səs vrəcəklər.

Diqqətinizə görə təşəkkür dirəm.

Şəki Bələdiyyəsinin sədri Gülnaz xanım Salamovanın hesabat məruzəsi dinlənildikdən sonra yıgincaqda iştirak edənlər tərəfindən bələdiyyənin fəaliyyətina münasibət bildirənlər oldu. Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Firədun İbrahimov, Qeyri Hökumət Təşkilatının nümayəndəsi Adilə Əliheydərova, Şəki Musiqi Texnikumunun direktoru Töhrab Hüseynov və başqaları çıxış edərək ümumilikda Şəki Bələdiyyəsinin ötən ilki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirdilər.19 2016. 07 2008         
Email


email
email @
email !
,

Welcome to Sheki!

free counters